nabízím

  • Termíny setkávání  v Praze mezi 9. až 19. hodinou obvykle pondělí až středu.
  • Možnost setkání venku v parku při procházce.
  • Na terapeutickém setkání v rámci lesní terapie mám vyhrazeny některé čtvrtky a pátky (ve výjimečných případech, např. pro skupiny, lze dohodnout víkend)
  • Při práci s mladšími dětmi (2-9 let) se obvykle domlouvám nejprve na samostatné poradenské konzultaci s rodiči, kde společně vyhodnotíme potřebnost či vhodnost péče pro dítě a následně dle domluvy pracuji obvykle především s dítětem.
  • První setkání u starších děti obvykle probíhá tak, že na začátku si všichni řekneme, co Vás přivádí a poté pracuji samostatně s dítětem. Rodiče přizveme opět ke konci setkání, abychom se případně domluvili na dalším postupu.
  • Při poradenské a terapeutické práci s klienty považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře, úctě a respektu. Nabízím a zaručuji bezpečný prostor pro vyjádření, při zachování mlčenlivosti, diskrétnosti, případně anonymity. Všechny informace, které mi sdělíte, považuji za důvěrné (tj. nikomu je nesděluji bez Vašeho výslovného souhlasu). Výjimkou jsou situace, kdy byste ohrožovali na životě sami sebe nebo druhé. Dále jsou to situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů – Zákon č. 140/1961 Sb § 167, 168).
  •  Supervize – kvůli svému profesnímu růstu a zvyšování kvality služeb po předchozí domluvě s klientem mohu někdy pracovat v supervizním režimu. To znamená, že průběh své práce s klientem konzultuji s kolegou – supervizorem. Samozřejmostí je zachování úplné anonymity klienta.